Rada Budowy Okrętów - logo
Rada Budowy Okrętów jest społeczną inicjatywą o charakterze opiniotwórczym i opiniodawczym (typu think tank), której naczelnym zadaniem jest przygotowywanie ekspertyz, opinii i stanowisk w zakresie potrzeb modernizacyjnych Marynarki Wojennej RP
 
Strona główna O Radzie Artykuły Aktualności Forum Kontakt
Przedstawiamy sylwetkę nowego przewodniczącego Rady
 

Kmdr por. rez. Maciej Janiak

Kmdr por. rez. Maciej Janiak

Urodzony w 1950 roku w Ostrzeszowie, województwie poznańskim (wielkopolskim). W rodzinnym mieście w 1968 roku ukończył edukację maturalną, a następnie w tym samym roku, rozpoczął studia w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej w Gdyni, na Wydziale Dowódczym. Po ich ukończeniu w 1972 roku został skierowany do grupy oficerów, których docelowymi przydziałami były stanowiska na budowanych w tym czasie okrętach rozpoznania radioelektronicznego projektu 863. Wiedzę specjalistyczną zdobywał w 6 Ośrodku Rozpoznania Radioelektronicznego a praktykę morską w trakcie rejsów na ORP Bałtyk, a później na ORP Nawigator. W grudniu 1975 roku został przeniesiony na znajdujący się w końcowej fazie budowy ORP Hydrograf, na stanowisko zastępcy dowódcy okrętu do spraw hydrograficznych (rozpoznawczych). W 1983 roku wyznaczony został dowódcą tego okrętu i funkcję tą pełnił do końca 1990 roku.

W sumie, na okrętach rozpoznawczych służył przez 18 lat, z czego blisko 6 lat spędził na morzu, w większości wykonując zadania w ramach morskiej służby bojowej, w jesienno - zimowo - wiosennych stanach aury na akwenach Bałtyku, Morza Północnego i Norweskiego, Atlantyku Północnego i Kanału Angielskiego.

 

Służba na morzu ukształtowała jego poglądy na sens istnienia sił morskich. Wyraża opinię, że historyczne dla naszego kraju wydarzenie - przystąpienie do NATO, umożliwiające po raz pierwszy w polskiej historii zakotwiczenie w środowisku państw morskich - daje asumpt do zasadniczej przemiany charakteru Marynarki Wojennej RP. Jej dotychczasowe traktowanie na sposób państwa kontynentalnego, jako floty pasywnej, w sposób stały i statyczny przygotowującej się do ewentualnego przyszłego konfliktu zbrojnego, powinno zostać zastąpione podejściem prezentowanym przez sojusznicze państwa morskie. Państwa te uznają swoje floty za kreatywne narzędzie, które poprzez reagowanie na różnego rodzaju zagrożenia i sytuacje kryzysowe prowadzi stałe, systematyczne i aktywne działania, mające na celu nie dopuścić do konfliktu zbrojnego. Polska, poprzez swą marynarkę musi zaistnieć w przedsięwzięciach kształtujących obraz świata. Należy dążyć do wskazania rządzącym jaka jest prawdziwa rola Marynarki Wojennej i w jaki sposób może ona być istotnym narzędziem w demonstrowaniu naszej woli w świecie, budując pozycję i prestiż Polski.

 

Jednocześnie, jako zagorzały zwolennik morskich zapatrywań Eugeniusza Kwiatkowskiego, widzi Marynarkę Wojenną wpisaną w cały kontekst gospodarki morskiej kraju, w kontekst, według unijnego określenia, wszystkich „przemysłów morskich”. Marynarka powinna spinać te przemysły poprzez swój autorytet, jednocześnie ochraniając je i stymulując ich wysokie standardy i rozwój.

 

W odniesieniu do Rady Budowy Okrętów - za pierwszoplanowe zagadnienia usprawniające jej działalność uważa:

  • Umocnienie statusu Rady i odpowiednią modyfikację jej statutu;
  • Współpraca w zakresie rozpowszechniania idei „Rzeczypospolitej Morskiej” z Ligą Morską i Rzeczną oraz Muzeum MW;
  • Szeroka wymiana poglądów z szeroko pojętym zapleczem technicznym - naukowym i produkcyjnym - naszej floty, także konsultacji z Polskim Lobby Przemysłowym;
  • Nawiązanie współpracy z uczelniami wyższymi - Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Gdańskim, Akademią Morską w Gdyni i Szczecinie oraz Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym, zarówno na poziomie władz jak i studenckich kół zainteresowań, a także intensyfikację współpracy z Akademią Marynarki Wojennej;
  • Nawiązanie ściślejszej współpracy z branżowymi środkami przekazu – czasopismami, takimi jak „Morze, Statki i Okręty” oraz portalami internetowymi, takimi jak „Portal Morski” czy „Defence 24”;
  • Rozpropagowanie działalności Rady w środowisku 8 Flotylli;
  • Uporządkowanie procesu opracowywania, dystrybucji i sposobu korzystania ze składanych przez członków Rady materiałów i opinii;
  • Publikacja „Biuletynu Programowego Rady” (przynajmniej w wersji elektronicznej), zawierającego stanowiska Rady w najważniejszych kwestiach dotyczących Marynarki Wojennej.

R E K L A M A - Chwilówki Warszawa

 
Copyright by Rada Budowy Okrętów 2015